De secretarissen-Generaal roepen het nieuwe kabinet op om te investeren in een kwalitatief betere overheid.
Wat zijn onder meer hun voorstellen?

· Leg in het Regeerakkoord alleen de doelen vast. Zo behoud je ruimte om vervolgens gezamenlijk te kijken met welke instrumenten die doelen bereikt kunnen worden

· Investeer in de kwaliteit en de diversiteit van medewerkers, zodat we nu en in de toekomst voorbereid zijn op onze veranderende taak en rol.

· Zet hervorming van het personeelsbeleid, gericht op flexibiliteit en kwaliteit, voort.
Realiseer je daarbij dat naarmate de ambities op dit terrein hoger zijn, het overleg met vakbonden meer arbeidsvoorwaardenruimte vergt.

· Zorg voor maatwerk in dienstverlening van de overheid. Want standaardisatie kent grenzen en we lopen tegen deze grenzen aan in de uitvoering.

· Zie digitalisering vooral als een investering in onder meer onze dienstverlening. Zie digitalisering dus niet in de eerste plaats in als een instrument voor efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering.

· Maak bewuste keuzes. Een keuze van het nieuwe kabinet voor bezuinigingen op de overheid vergt bewuste keuzes. Bezuinigingen gaan moeilijk samen met eventuele ambities in het regeerakkoord gericht op verbetering van dienstverlening aan burgers en bedrijven.

· Vraag jezelf af in hoeverre nieuwe bezuinigingen nog verantwoord zijn gezien de grote ombuigingen die al hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Het vooraf vastleggen van bureaucratische regels aan bezuinigingstaakstellingen leidt tot ongewenste effecten en rigiditeit in de overheidsorganisatie.

Meer info? Lees hier de brief die de secretarissen-Generaal op 28 maart aan de kabinetsinformateur hebben gestuurd.