De huidige CAO liep 1 januari 2011 af. Nog steeds lukt het niet om een nieuwe CAO af te spreken. Per 1 januari 2012 loopt het sociaal flankerend beleid (SFB) af. Terwijl de hele rijksoverheid aan het veranderen is om de politieke bezuinigingen te realiseren, lukt het niet om nieuwe afspraken te maken over hoe de negatieve gevolgen daarvan voor de medewerkers opgevangen moeten worden. Ook is er geen bereidheid van BZK om het huidig SFB te verlengen. Vanaf 1 januari 2012 dreigen we dus zonder SFB te moeten reorganiseren.

Standpunt rijksvakbonden

Het uitblijven van afspraken rond de CAO (met name loonsverhoging) en het SFB bespraken de rijksvakbonden (NCF, JUVOX, VPW en VCPS) met de kaderleden. Uit deze kaderdag bleek dat de kaderleden het absoluut noodzakelijk vinden dat zo snel mogelijk nieuw SFB komt. Alleen dan weten medewerkers waar ze aan toe zijn indien hun werk verdwijnt of wordt verplaatst. Het behoud van werk is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

De leden bevestigen de uitkomst van de kaderdag. 96% wil voor 1 januari 2012 een nieuw SFB. 96% vindt daarom ook dat er weer met de werkgever, BZK, onderhandeld moet worden. Kortom: er moet zo snel mogelijk een nieuw SFB komen via onderhandelingen met BZK.

De vraag is hoe verder?
Daarin lopen de meningen van de bonden uiteen. De ABVAKABO gaat door met actievoeren, na de laatste teleurstellende bespreking met BZK, en roept medewerkers op voor een manifestatie op 1 november a.s. De rijksvakbonden ondersteunen deze actie niet. Uiteraard laten wij onze leden vrij om tot een andere individuele afweging te komen.

De rijksvakbonden willen nog steeds via onderhandelingen goede afspraken maken conform de wens van onze leden en kaderleden. Dit lukt tot nu toe niet. Daarom gaan wij acties organiseren op de departementen.

Deze acties bestaan eruit dat we in samenwerking met de medezeggenschap, alle bezuinigingsvoorstellen weigeren uit te voeren. De rijkssector moet 1,8 miljard bezuinigen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn overal reorganisaties aangekondigd. Zolang de werkgever niet bereid is om sociale maatregelen voor zijn personeel af te spreken, zijn wij niet bereid om mee te werken aan reorganisaties.

In nauwe samenwerking met de medezeggenschap gaan we deze acties voorbereiden. Volgende week verschijnt hierover een circulaire van de bonden aan de medezeggenschap. Meewerken aan reorganisaties gebeurt pas als er goede afspraken met de bonden zijn gemaakt over de personele gevolgen. Zolang deze er niet zijn, verzetten we ons tegen de reorganisaties. Op 29 november organiseren de bonden een grote bijeenkomst voor medezeggenschapsleden ter voorbereiding van deze actie.

De rijksvakbonden hopen niet dat het zover komt. Maar wellicht blijkt dit de enige manier om duidelijk te maken dat goede afspraken noodzakelijk zijn om te kunnen reorganiseren. Geen SFB, dan ook geen reorganisaties.