Pensioen

De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen.

Hoeveel premie betaalt de medewerker?
Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 21,1%. De werkgever betaalt 70% van deze premie, en de werknemer 30%.
Voor een ABP-deelnemer met een maandinkomen van € 3500 bruto betekent de verhoging van de premie dat hij per maand ongeveer € 11 netto meer gaat betalen in 2017.

Waarom stijgt de premie in 2017?
In 2017 zet ABP een eerste stap op weg naar een structureel hogere premie. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017.
Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie. Tot slot hebben de veranderingen in de samenstelling van de actieve deelnemers een kleine invloed op de premie. Een voorbeeld hiervan is dat mensen langer werken waardoor de gemiddelde leeftijd van actieve deelnemers licht is gestegen.

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de prijsontwikkeling (inflatie). Daarvoor is de dekkingsgraad, 92,0% op 31 oktober 2016, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

De titel van deze nieuwsbrief Pensioen is: “Hoe gezond is jouw pensioen?”, want de verkoudheid is omgeslagen in een aanhoudende griep met koortsaanvallen.
“Ga rustig slapen, het komt wel goed met jouw pensioen...”; die tijd komt nooit meer terug. Sterker nog, pensioenen dreigen weer te worden gekort.

Daarnaast aandacht voor pensioen en cao-loonstijging, stijging levensverwachting, het voortdurend bewegende pensioenlandschap, werknemers willen het liefst stoppen als zij 61 jaar zijn, kan je bij ABP nog steeds op je 60e met pensioen, pensioenroof door Brussel waar of nietwaar, nabestaandenpensioen en wist je dat.

Klik hier om de nieuwsbrief Pensioen te lezen.

Hoe vaak is het in deze Nieuwsbrief al gegaan over de steeds maar lagere rente?
En ja, ook nu gaat het weer hierover.
Want de lage rente blijft het meest nijpende probleem voor je ABP-pensioen.

Er zijn geen garanties.
Niet in pensioenen, en eigenlijk ook niet in het leven.
Met allerlei onzekerheden kunnen mensen omgaan, maar bij pensioenen willen we garantie.
Maar geloven we daar zelf nog in?

We zien dat ons ABP pensioenstelsel erg rentegevoelig is.
En een lage rente blijkt een enorm probleem voor de dekkingsgraad.
Het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) dat per 1 januari 2015 werd ingevoerd zou aan veel van de ellende een einde hebben moeten maken omdat fondsen tegenvallers over een langer periode konden uitsmeren i.p.v. direct te moeten korten. En ja, dat scheelt enorme kortingen ineens.
Maar er is ook een keerzijde van de medaille: indexeren zit er dan veelal ook langere tijd niet in.

Is ons pensioenstelsel met zijn garanties op uitkeringen nog wel houdbaar!
Dan maar los laten van garanties?
En toegaan naar persoonlijke pensioenpotjes met collectieve risicodeling?
Maar die individuele potjes worden gevuld met dezelfde beleggingsresultaten die de fondsen nu halen.
Kortom: garanties bestaan niet. Voorlopig zullen nog de nodige schetsen gemaakt worden aan de tekentafels voordat een nieuw pensioenstelsel opgeleverd kan worden.

Meer info: klik hier.

Deze opslag is nodig omdat de financiële positie van ABP eind december niet voldoende was. Verlaging van de pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is in 2016 niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende
ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: 1. de kostendekkende premie en 2. een mogelijke opslag op de premie.

Ad 1)
De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%.

Ad 2)
Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.

Nieuwe premie
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%.
Medewerkers betalen 30% van de premie, de werkgever 70%.
Voor een gemiddelde medewerker met een maandsalaris van € 3500 bruto betekent de opslag dat hij per maand ongeveer € 8 bruto meer premie betaalt.
De premieopslag geldt in principe voor vijf jaar.