Pensioen

Deze opslag is nodig omdat de financiële positie van ABP eind december niet voldoende was. Verlaging van de pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is in 2016 niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende
ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: 1. de kostendekkende premie en 2. een mogelijke opslag op de premie.

Ad 1)
De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%.

Ad 2)
Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.

Nieuwe premie
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%.
Medewerkers betalen 30% van de premie, de werkgever 70%.
Voor een gemiddelde medewerker met een maandsalaris van € 3500 bruto betekent de opslag dat hij per maand ongeveer € 8 bruto meer premie betaalt.
De premieopslag geldt in principe voor vijf jaar.

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.
Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd.
Lees meer…

De Nieuwsbrief Pensioen November 2015 luidt: “Zolang mensen geen indexatie krijgen, blijft er wantrouwen”.
Mensen worden steeds onzekerder over hun oudedagsvoorziening. Ook als je het nieuws over pensioenen niet goed volgt, weet je: er is gedoe over. De pensioenleeftijd stijgt, maar het bedrag dat je als pensioen krijgt, stijgt lang niet altijd meer mee met de prijzen.

Werknemers en gepensioneerden hebben gedacht dat de pensioenen jaarlijks geïndexeerd zouden worden. Nu dit onjuist blijkt te zijn, staat het vertrouwen onder druk. Koopkrachtbehoud blijkt voorwaardelijk.

In deze Nieuwsbrief meer info hierover. Daarnaast aandacht voor:

• Hoe kan de dekkingsgraad stijgen? Hoe worden vermogen en pensioenverplichtingen beïnvloed?
• CAO Rijk: geen greep uit ABP-kas
• AOW en de toekomst
• Bereik jij straks nog wel een pensioenuitkering van 76% middelloon?
• Blik in de toekomst: hoe zie jij eruit als je 70 bent?
• Deeltijdpensioen: hoe hoog is dan je pensioenuitkering?
• Vernieuwde MijnABP
• Wist je dat?

De Nieuwsbrief "Keuzevrijheid ... maar wel met reddingsboei" start met de vraag: "Wel eens op een verjaardag een gesprek begonnen over het pensioen?"
Dan zullen je toehoorders vermoedelijk binnen een paar minuten de punten van hun schoenen bestuderen. "Pensioengevend salaris" ... saai, "Doorsneepremie" ... gaap.
Als je het gesprek begint met "een eigen pot met geld", "vrijheid van keuzes" dan zal dit de opkomende gaap vermoedelijk wél onderdrukken.

Pensioen zal minder ingewikkeld moeten zijn, solidariteit tussen jongeren en ouderen moet anders zo vinden velen. En... je moet ook meer zelf kunnen kiezen. Zoals Henri Ford ooit zei over de Ford-T (de eerste serie auto's die van de lopende band liep) "Je kunt alle kleuren kiezen, als het maar zwart is".
Kortom: meer maatwerk en keuzevrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. En een reddingsboei voor als je in het diepe wordt gegooid.

Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor:
· Een goed pensioen, daar moet je zelf iets aan doen
· Pensioenwijzigingen in 2015
· Overheidswerkgever gedraagt zich onredelijk
· 100% doorwerken en 100% pensioen
· Keuzevrijheid ... maar niet zonder reddingsboei
· Lezersrubriek
· Wist je dat?