Pensioen

Het ABP-bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een besluit teruggedraaid. Het gaat om het besluit in een brief die gewezen ambtenaren in februari hebben ontvangen. Daarin kondigt het ABP-bestuur aan dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen kwijt raken. Een besluit dat velen flink wat geld kostte.
Maar het ABP is dus teruggekeerd op zijn schreden: deze gewezen ambtenaren hebben alsnog recht op de pensioenaanvulling van het ABP.
Zij zouden, volgens de ABP-brief van februari, die aanvulling – oplopend tot honderden euro's per maand – verliezen omdat zij geen recht meer hadden op de zogeheten AOW-partnertoeslag.

Wat is er aan de hand?
Ten aanzien van het recht op een AOW-partnertoeslag vanaf 2015 zijn twee groepen te onderscheiden.
1. De AOW-toeslag in geval de partner geen of weinig inkomsten heeft, komt met ingang van 2015 te vervallen voor alle nieuwe AOW-gerechtigden geboren op of na 1 januari 1950.
2. AOW-gerechtigden geboren vóór 1 januari 1950 houden het recht op een bestaande AOW-toeslag. Maar indien het recht op deze AOW-toeslag op of na 1 januari 2015 vervalt als gevolg van een structurele stijging van het inkomen van de partner, kan het niet meer herleven.

In bijlage K bij het ABP-Pensioenreglement is een bepaling opgenomen dat voor de (pensioen)tijd tot 1986 een aanvulling kan worden gegeven in geval de genoemde AOW-partnertoeslag komt te vervallen in verband met inkomsten van de partner.
In februari heeft het ABP aan de hiervoor onder 2 genoemde groep gewezen ambtenaren met een bijverdienende partner laten weten dat als gevolg van het vervallen van de AOW-partnertoeslag ook de aanvulling uit bijlage K niet meer kon worden verstrekt.

Wat is de rol van de sociale partners geweest?
Het zijn de sociale partners (werkgevers en werknemers; die laatste vertegenwoordigd door de bonden) die de inhoud van het ABP-reglement bepalen.
In december 2014 hebben de bonden en de overheidswerkgevers met elkaar gesproken over voornoemde problematiek. De bonden hebben toen aangegeven dat zij van mening waren dat de aanvulling niet zou moeten vervallen. Zij wilden dat ook zo uitdrukkelijk in het reglement verankeren. De overheidswerkgevers waren hier tegen.
Op dat moment kon geen andere conclusie worden getrokken dan dat er geen overeenstemming mogelijk was over een aanpassing van het ABP-reglement.
Het standpunt dat de aanvulling behouden zou moeten blijven, hebben de bonden ook nadien uitgedragen. Daarbij aangevend dat zij leden bij zouden staan als zij individueel tegen het vervallen van de aanvulling bezwaar zouden willen maken.

Wat is de rol van het ABP-bestuur?
Het ABP-bestuur heeft de bestaande tekst van het reglement nog eens onder loep genomen en geoordeeld dat een andere uitleg mogelijk was dan in eerste instantie gegeven. Daarmee bevestigend dat procedures in elk geval niet kansloos zouden zijn. Na ampele afweging heeft het bestuur besloten om de uitbetaling van de aanvulling alsnog te Ga verder...ren.

Wat vinden de bonden?
De bonden waren van mening dat er geen reden was om de aanvulling te schrappen. De bonden zijn van mening dat het ABP dus een juist besluit heeft genomen. Het ABP-bestuur steekt daarmee volgens de AC Rijksvakbonden zijn nek uit en voorkomt grote financiële ellende in vele gezinnen, die compleet verrast werden met de mededeling dat ze vaak honderden euro's in de maand minder te besteden hadden.

Hoezo nek uitsteken?
De overheidswerkgevers zijn not amused. Sterker nog: de voormalige werkgevers van de doelgroep doen er alles aan om te voorkomen dat mensen alsnog krijgen waar ze recht op hebben. Nog steeds brengen zij alles in stelling, zelfs de landsadvocaat, om het besluit van het ABP-bestuur ongedaan te maken.
Dat is meer dan uit het oog uit het hart. Mocht iemand zijn ex-werkgever daarvoor een (cynische) bedankkaart willen sturen, dan begrijpen wij dat.
Als iemand een echte bedankkaart kaart verdient, dan is dat het bestuur van uw pensioenfonds.

ABP kondigde in oktober aan dat het de komende 10 jaar niet tot nauwelijks zal indexeren gezien de nieuwe rekenregels die in 2015 gaan komen. Dat gaat niet alleen de gepensioneerden en de 50-plussers aan maar heeft ook gevolgen voor werknemers die nog lang niet aan pensioen toe zijn. De zekerheid van 70% van een geïndexeerd middelloon als pensioen is op termijn onhoudbaar.

In deze Nieuwsbrief Pensioen December 2014 aandacht voor:
• Vragen en antwoord over het Pensioenakkoord
• Versnelde ophoging van de AOW-leeftijd
• Partnertoeslag AOW vervalt in 2015
• Doorwerken na 65 jaar bij het rijk
• De Nationale Pensioendialoog
• Lezersrubriek
• Wist je dat?

De bonden schorten het Sector Overleg Rijk op totdat het salaris uit het Pensioenakkoord wordt uitbetaald.
Lees meer...

Bonden zorgen dat wijzigingen in het Voorwaardelijk Pensioen pas later ingaan.

Het Voorwaardelijk Pensioen wijzigt pas vanaf 2 mei 2015.
Hierdoor hebben medewerkers die vlak voor hun pensioen staan, nog tijd om goed na te denken per welke datum ze willen uittreden.
De verlaging van de VPL-regeling heeft behoorlijke financiële effecten voor medewerkers. Vooral voor medewerkers die vlak voor hun pensioen staan. Mogelijk dat sommigen zelfs al een pensioenofferte hebben ontvangen of van plan waren binnenkort met pensioen te gaan.

Bonden zorgen voor uitstel

Medewerkers die vlak voor hun pensioen staan worden door het pensioenakkoord nieuwe ABP-regeling nu plotseling geconfronteerd met een verlaging van hun Voorwaardelijk Pensioen.
Wij hebben ervoor gezorgd dat die medewerkers nu meer tijd krijgen om een afgewogen keuze te maken wanneer ze met pensioen willen gaan en wat daarvan de financiële gevolgen zijn.
Het Voorwaardelijk Pensioen zal daarom niet per 1 januari 2015 worden verlaagd maar pas vanaf 2 mei 2015.

Wat houdt dit in?
Ga je vóór of op 1 mei 2015 volledig met pensioen, dan verandert je Voorwaardelijk Pensioen niet. (Je wordt dus per 1 januari 2015 niet geconfronteerd met een verlaging van je Voorwaardelijk pensioendeel.)
Ga je ná 1 mei volledig met pensioen? Dan geldt wél de verlaging van het Voorwaardelijk Pensioen zoals afgesproken in het pensioenakkoord.

Ga je met deeltijdpensioen vóór of op 1 mei 2015?
Dan verandert je Voorwaardelijk pensioen voor het deel dat je met pensioen gaat niet.
Het deel van je Voorwaardelijk Pensioen dat ná 1 mei 2015 ingaat, wordt wél verlaagd conform de afspraken in het pensioenakkoord.