Pensioen

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.
Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd.
Lees meer…

De Nieuwsbrief Pensioen November 2015 luidt: “Zolang mensen geen indexatie krijgen, blijft er wantrouwen”.
Mensen worden steeds onzekerder over hun oudedagsvoorziening. Ook als je het nieuws over pensioenen niet goed volgt, weet je: er is gedoe over. De pensioenleeftijd stijgt, maar het bedrag dat je als pensioen krijgt, stijgt lang niet altijd meer mee met de prijzen.

Werknemers en gepensioneerden hebben gedacht dat de pensioenen jaarlijks geïndexeerd zouden worden. Nu dit onjuist blijkt te zijn, staat het vertrouwen onder druk. Koopkrachtbehoud blijkt voorwaardelijk.

In deze Nieuwsbrief meer info hierover. Daarnaast aandacht voor:

• Hoe kan de dekkingsgraad stijgen? Hoe worden vermogen en pensioenverplichtingen beïnvloed?
• CAO Rijk: geen greep uit ABP-kas
• AOW en de toekomst
• Bereik jij straks nog wel een pensioenuitkering van 76% middelloon?
• Blik in de toekomst: hoe zie jij eruit als je 70 bent?
• Deeltijdpensioen: hoe hoog is dan je pensioenuitkering?
• Vernieuwde MijnABP
• Wist je dat?

De Nieuwsbrief "Keuzevrijheid ... maar wel met reddingsboei" start met de vraag: "Wel eens op een verjaardag een gesprek begonnen over het pensioen?"
Dan zullen je toehoorders vermoedelijk binnen een paar minuten de punten van hun schoenen bestuderen. "Pensioengevend salaris" ... saai, "Doorsneepremie" ... gaap.
Als je het gesprek begint met "een eigen pot met geld", "vrijheid van keuzes" dan zal dit de opkomende gaap vermoedelijk wél onderdrukken.

Pensioen zal minder ingewikkeld moeten zijn, solidariteit tussen jongeren en ouderen moet anders zo vinden velen. En... je moet ook meer zelf kunnen kiezen. Zoals Henri Ford ooit zei over de Ford-T (de eerste serie auto's die van de lopende band liep) "Je kunt alle kleuren kiezen, als het maar zwart is".
Kortom: meer maatwerk en keuzevrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. En een reddingsboei voor als je in het diepe wordt gegooid.

Verder in deze Nieuwsbrief aandacht voor:
· Een goed pensioen, daar moet je zelf iets aan doen
· Pensioenwijzigingen in 2015
· Overheidswerkgever gedraagt zich onredelijk
· 100% doorwerken en 100% pensioen
· Keuzevrijheid ... maar niet zonder reddingsboei
· Lezersrubriek
· Wist je dat?

Het ABP-bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een besluit teruggedraaid. Het gaat om het besluit in een brief die gewezen ambtenaren in februari hebben ontvangen. Daarin kondigt het ABP-bestuur aan dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen kwijt raken. Een besluit dat velen flink wat geld kostte.
Maar het ABP is dus teruggekeerd op zijn schreden: deze gewezen ambtenaren hebben alsnog recht op de pensioenaanvulling van het ABP.
Zij zouden, volgens de ABP-brief van februari, die aanvulling – oplopend tot honderden euro's per maand – verliezen omdat zij geen recht meer hadden op de zogeheten AOW-partnertoeslag.

Wat is er aan de hand?
Ten aanzien van het recht op een AOW-partnertoeslag vanaf 2015 zijn twee groepen te onderscheiden.
1. De AOW-toeslag in geval de partner geen of weinig inkomsten heeft, komt met ingang van 2015 te vervallen voor alle nieuwe AOW-gerechtigden geboren op of na 1 januari 1950.
2. AOW-gerechtigden geboren vóór 1 januari 1950 houden het recht op een bestaande AOW-toeslag. Maar indien het recht op deze AOW-toeslag op of na 1 januari 2015 vervalt als gevolg van een structurele stijging van het inkomen van de partner, kan het niet meer herleven.

In bijlage K bij het ABP-Pensioenreglement is een bepaling opgenomen dat voor de (pensioen)tijd tot 1986 een aanvulling kan worden gegeven in geval de genoemde AOW-partnertoeslag komt te vervallen in verband met inkomsten van de partner.
In februari heeft het ABP aan de hiervoor onder 2 genoemde groep gewezen ambtenaren met een bijverdienende partner laten weten dat als gevolg van het vervallen van de AOW-partnertoeslag ook de aanvulling uit bijlage K niet meer kon worden verstrekt.

Wat is de rol van de sociale partners geweest?
Het zijn de sociale partners (werkgevers en werknemers; die laatste vertegenwoordigd door de bonden) die de inhoud van het ABP-reglement bepalen.
In december 2014 hebben de bonden en de overheidswerkgevers met elkaar gesproken over voornoemde problematiek. De bonden hebben toen aangegeven dat zij van mening waren dat de aanvulling niet zou moeten vervallen. Zij wilden dat ook zo uitdrukkelijk in het reglement verankeren. De overheidswerkgevers waren hier tegen.
Op dat moment kon geen andere conclusie worden getrokken dan dat er geen overeenstemming mogelijk was over een aanpassing van het ABP-reglement.
Het standpunt dat de aanvulling behouden zou moeten blijven, hebben de bonden ook nadien uitgedragen. Daarbij aangevend dat zij leden bij zouden staan als zij individueel tegen het vervallen van de aanvulling bezwaar zouden willen maken.

Wat is de rol van het ABP-bestuur?
Het ABP-bestuur heeft de bestaande tekst van het reglement nog eens onder loep genomen en geoordeeld dat een andere uitleg mogelijk was dan in eerste instantie gegeven. Daarmee bevestigend dat procedures in elk geval niet kansloos zouden zijn. Na ampele afweging heeft het bestuur besloten om de uitbetaling van de aanvulling alsnog te Ga verder...ren.

Wat vinden de bonden?
De bonden waren van mening dat er geen reden was om de aanvulling te schrappen. De bonden zijn van mening dat het ABP dus een juist besluit heeft genomen. Het ABP-bestuur steekt daarmee volgens de AC Rijksvakbonden zijn nek uit en voorkomt grote financiële ellende in vele gezinnen, die compleet verrast werden met de mededeling dat ze vaak honderden euro's in de maand minder te besteden hadden.

Hoezo nek uitsteken?
De overheidswerkgevers zijn not amused. Sterker nog: de voormalige werkgevers van de doelgroep doen er alles aan om te voorkomen dat mensen alsnog krijgen waar ze recht op hebben. Nog steeds brengen zij alles in stelling, zelfs de landsadvocaat, om het besluit van het ABP-bestuur ongedaan te maken.
Dat is meer dan uit het oog uit het hart. Mocht iemand zijn ex-werkgever daarvoor een (cynische) bedankkaart willen sturen, dan begrijpen wij dat.
Als iemand een echte bedankkaart kaart verdient, dan is dat het bestuur van uw pensioenfonds.